Trường Mẫu giáo Đông Thạnh

HỘI THAO, GIAO LƯU DÂN VŨ THỂ THAO NĂM 2023

07 ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI THI

NHẬN CỜ LƯU NIỆM


03 ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI XUẤT SẮC
ĐƠN VỊ XÃ ĐÔNG THẠNH NHẬN GIẢI XUẤT SẮC