Trường Mẫu giáo Đông Thạnh

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 2023-2028

BCH CĐ NHIỆM KỲ 2023-2028

BÀ TRẦN NGỌC KIM XUÂN - CTCĐ

ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN

BÍ THƯ CHI BỘ TẶNG HOA ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI

ĐẠI BIỂU THAM GIA BỎ PHIẾU BẦU BCHCĐ VÀ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CẤP TRÊN NHIỆM KỲ 2023-2028

CTCĐ TẶNG HOA CHO UV.BCH KHÔNG TÁI CỬ

ĐOÀN CHỦ TỊCH NHIỆM KỲ 2017-2023