Trường Mẫu giáo Đông Thạnh

RÀ SOÁT TRẺ 3-5 TUỔI

1 Lê Trần Thanh Trọng Khang 13/4/2017   Kinh Trần Thị Bích Trâm Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
2 Nguyễn Đức Lộc 6/1/2017   Kinh Trần Thị Bích Trâm Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
3 Lê Hoàng Bảo Ngân 16/4/2017 x Kinh Trần Thị Bích Trâm Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
4 Lê Trần Thanh Duy Phước 13/4/2017   Kinh Trần Thị Bích Trâm Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
5 Dương Trần Thiên Phúc 16/3/2017   Kinh Dương Văn Tài Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
6 Phùng Dặng Thiên Phúc 2/4/2017   Kinh Phùng Khắc Dương Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
7 Bùi Thanh Ngọc 7/5/2017   Kinh Phùng Quốc Dũng Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
8 Phùng Ngọc Phương Nhi 07/04/2017 x Kinh Phùng Quốc Dũng Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
9 Võ Thanh Bảo Ngọc 22/1/2017 x Kinh Hồ  Quốc Vũ Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
10 Hồ Ngọc Đan Thi 19/05/2017 x Kinh Hồ  Quốc Vũ Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
11 Nguyễn Hoàng Ân 29/6/2017   Kinh Nguyễn Thành Long Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
12 Tô Thiên Bảo 1/3/2017   Kinh Nguyễn Thành Long Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
13 Nguyễn Thị     Như Ngọc 15/3/2017   Kinh Nguyễn Thành Long Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
14 Phạm Minh Khôi 07/03/2017   Kinh Nguyễn Trường Tồn Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
15 Nguyễn Như Ý Ngọc 14/3/2017 x Kinh Nguyễn Trường Tồn Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
16 Bùi Kim Ngọc 15/4/2017 x Kinh Trần Thị Bé Bảy Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
17 Trương Như Ngọc 26/4/2017 x Kinh Trần Thị Bé Bảy Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
18 Trần Mai Nhi 10/01/2017 x Kinh Trần Thanh Dũng Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
19 Bùi Ngọc Thúy An 23/04/2017 X Kinh Ngô Thị Gái Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
20 Trần Ngọc Khánh Đăng 10/7/2017 x Kinh Ngô Thị Gái Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
21 Sao Thị Hồng Hoa 09/01/2017 x Kinh Sao Văn Hai Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
22 Tô Phước Thịnh 31/3/2017   Kinh Tô Văn Mười Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
23 Nguyễn Hạo Nam 01/04/2017   Kinh Nguyễn Minh Triết Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
24 Nguyễn Hoàng  Khánh Duy 1/7/2017   Kinh Nguyễn Phước Hoàng Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
25 Nguyễn Trọng Khang 26/7/2017   Kinh Nguyễn Phước Hoàng Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
26 Dư Hiếu Thuận 25/1/2017   Kinh Dư Hiếu Thọ Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
27 Nguyễn Ngọc An Thi 30/03/2017 x Kinh Nguyễn Văn Bảy Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
28 Nguyễn Hoàng An 21/6/2017   Kinh Nguyễn Văn Chí Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
29 Bùi Võ Hoàn Kim 08/03/2017   Kinh Bùi Văn Luận Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
30 Đoàn Ngọc Bảo Hân 20/7/2017 x Kinh Huỳnh Văn Nha Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
31 Nguyễn Phạm Song Phi 1/2/2017 x Kinh Huỳnh Văn Nha Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
32 Huỳnh Nhã Phương 25/01/2017 x Kinh Huỳnh Văn Nha Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
33 Phạm Ngọc Gia Hân 17/7/2017 x Kinh Lê Văn Hùng Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
34 Phạm Lê Nhã Phương 14/3/2017 x Kinh Lê Văn Hùng Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
35 Võ Thị Ngọc Hân 23/5/2017 x Kinh Nguyễn Văn Mười Một Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
36 Nguyễn Phú Quý 10/1/2017   Kinh Nguyễn Văn Mười Một Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
37 Nguyễn Hoàng Phúc 2/3/2017   Kinh Nguyễn Ngọc Hiệp Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
38 Nguyễn Mai Tường Vỵ 25/7/2017 x Kinh Nguyễn Ngọc Hiệp Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
39 Nguyễn Thanh Thiện 5/2/2017   Kinh Nguyễn Thanh Tuấn Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
40 Phạm Tấn Hưng 9/5/2017   Kinh Tô Văn Sơn Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
41 Tô Đặng Tường Vy 02/01/2017 x Kinh Tô Văn Sơn Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
42 Nguyễn Gia Huy 24/4/2017   Kinh Huỳnh Thị Kim Linh Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
43 Nguyễn Huỳnh Phúc Trâm 10/04/2017 x Kinh Huỳnh Thị Kim Linh Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
44 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 27/3/2017   Kinh  Huỳnh Thị Thơ Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
45 Nguyễn Kiến Huy 19/4/2017   Kinh Huỳnh Thị Thơ Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
46 Phạm Thành Nhân 11/3/2017   Kinh Phạm Văn Sáu Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
47 Phạm Thành Tài 15/6/2017   Kinh Phạm Thị Ham Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
48 Nguyễn Thị  Tú Trinh 20/09/2017 x Kinh Nguyễn Văn Tiết Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
49 Nguyễn Chí Khang 14/4/2017   Kinh Trần Thị Kim Nguyên Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
50 Trần Anh Duy 10/6/2017   Kinh Trần Thanh Tùng Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
51 Nguyễn Ngọc Yến Phương 7/4/2017 x Kinh Trần Thanh Tùng Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
52 Trần Ngọc Diễm Thịnh 12/4/2017 x Kinh Trần Văn Hường Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
53 Trương Thị Khánh Duy 04/03/2017 x Kinh Trương Hoàng Giang Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
54 Tô Hoàng Khanh 8/3/2017   Kinh Trương Hoàng Giang Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
55 Lê Thị tuyết Lan 11/5/2017 X Kinh Lê Văn Mến Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
56 Lý Minh Quân 16/12/2017   Kinh Lê Văn Mến Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
57 Nguyễn Thị Như Ý 17/01/2017 x Kinh Nguyễn Chí Tân Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
58 Võ Thị Ngọc Điệp 22/4/2017 x Kinh Đặng Văn Bảy Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
59 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/4/2017 x Kinh Trần Văn Sang Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
60 Nguyễn Ngọc Tường Lam 13/7/2017 x Kinh Võ Văn Ựng Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
61 Hồ Thanh Thiện 27/2/2017   Kinh Võ Văn Ựng Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
62 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 10/7/2017 x Kinh Nguyễn Văn Út Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
63 Trần Nguyễn Quỳnh 9/5/2017 x Kinh Nguyễn Văn Chẳng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
64 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 19/3/2017 x Kinh Nguyễn Ngọc Thanh Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
65 Lý   Minh Quân 16/2/2017     Lý Ngọc Đẳng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
66 Lê Hoàng Thiện 19/6/2017   Kinh Nguyễn Thị Hòang Yến Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
67 Nguyễn Tấn Thiện 20/4/2017   Kinh Tô Ngọc Muôn Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
68 Ngô Trương Gia Huy 25/06/2017   Kinh Trương Văn Lẽ Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
69 Trần Trọng Nghĩa 12/11/2017   Kinh Đỗ Thị Phương Yến Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
70 Thong Davin 10/3/2017   Kinh Phạm Thị Thu Hiền Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
71 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 19/03/2017 x Kinh Nguyễn Ngọc Nam Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
72 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 23/12/2017 x Kinh Lê Hoàng Chiếu Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
73 Nguyễn Huỳnh Ái Vi 9/5/2017 x Kinh Trần Minh Tuyến Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
74 Trần Văn Lên 14/6/2017   Kinh Huỳnh Thị Hằng Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
75 Nguyễn Hoàng Vũ 9/6/2017   Kinh Huỳnh Thị Hằng Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
76 Nguyễn Ngọc Hồng Nhung 31/01/2017 x Kinh Nguyễn Buôn Lê Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
77 Lê Thị Bảo Yến 3/6/2017 x Kinh Nguyễn Minh Thức Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
 
1 Nguyễn Quỳnh Anh 13/6/2016 x Kinh Nguyễn Trường Tồn Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
2 Nguyễn Ngọc Minh Anh 10/3/2016 x Kinh Bùi Thị Kim Hương Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
3 Sao Đức Công 15/2/2016   Kinh Sao Đức Lập Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
4 Nguyễn Minh Đức 30/6/2016   Kinh Nguyễn Văn Hằn Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
5 Trần Tiến Dũng 20/7/2016   Kinh Trần Văn Am Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
6 Huỳnh Trí Dũng 17/10/2016   Kinh Võ Thị Kiều Oanh Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
7 Đặng Thị Gia Hân 16/4/2016 x Kinh Đặng Văn Khởi Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
8 Phan Đoàn Gia Hân 2/10/2016 x Kinh  Phan Văn Tuấn Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
9 Lý Bảo Thế Hưng 11/7/2016   Kinh Đỗ Thị Ngọc Điệp Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
10 Sao Quốc Hưng 7/4/2016   Kinh Sao Văn Thũ Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
11 Đỗ Đăng Khôi 24/4/2016   Kinh Đỗ Phước Hoà Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
12 Trần Hữu  Anh Kiệt 4/9/2016   Kinh Trần Hữu Phong Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
13 Đỗ  Tấn Kiệt 5/2/2016   Kinh Đỗ  Tấn Hoàng Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
14 Đỗ Nguyễn Diễm Mi 6/8/2016 x Kinh Đỗ Thanh Tùng Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
15 Đỗ Nhật Minh 27/4/2016   Kinh Đỗ Ngọc Linh Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
16 Thái Nguyễn Khánh Ngọc 3/12/2016 x Kinh Thái Phong Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
17 Tô    Nguyễn Nguyễn 14/7/2016   Kinh Tô    Hoàng Thắng Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
18 Phạm Hoàng Phúc 1/2/2016   Kinh Đỗ Thị Hồng Lợi Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
19 Nguyễn Trường Sơn 17/4/2016   Kinh Nguyễn Trường Sang Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
20 Tô Huỳnh Bảo Trân 9/5/2016 x Kinh Tô Hoàng Vũ Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
21 Võ Mỹ Văn 16/10/2016   Kinh Võ Văn Tòng Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
22 Võ  Huỳnh  Lan Vy 22/09/2016 x Kinh Huỳnh Thị Kim Lan Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
23 Trần Nguyễn Khôi Vỹ 2/7/2016   Kinh Trần Thị Mỹ Duyên Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
24 Nguyễn Hồng Phương Yến 22/7/2016 x Kinh Trần Ngọc Phú Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
25 Nguyễn Ngọc Khánh An 1/1/2016 x Kinh Võ Văn Ý Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
26 Nguyễn Thị Thanh Hà 1/5/2016 x Kinh Nguyễn Thanh Sơn Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
27 Tạ Nguyễn Gia Hân 15/3/2016 x Kinh Tạ Thanh Phong Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
28 Nguyễn Minh Kha 30/4/2016   Kinh Nguyễn Thành Sơn Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
29 Lưu  Hoài Nam 23/12/2016     Nguyễn Thị Thu Thuỷ Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
30 Nguyễn Hồng  Thanh Ngân 24/8/2016   Kinh Nguyễn Tấn Vững Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
31 Nguyễn chiêu Nghi 24/10/2016 x Kinh Nguyễn Văn U Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
32 Phan Thị Quỳnh Như 27/1/2016 x Kinh Phan Tấn Lực Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
33 Nguyễn Ngọc Thiên Phúc 14/6/2016   Kinh Nguyễn Văn Dũng Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
34 Trần Thiên Phúc 25/4/2016   Kinh Trần Minh Huệ Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
35 Phan Minh Qui 9/10/2016   Kinh Phan Hồng Sơn Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
36 Nguyễn Trúc Quỳnh 3/2/2016 x Kinh Tô Văn Mười Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
37 Phạm Nguyễn Ngọc Thắm 15/3/2016 x Kinh Phạm Văn To Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
38 Châu Minh Thuận 15/9/2016   Kinh Châu Minh Hòa Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
39 Nguyễn Quốc Thuận 18/5/2016   Kinh Nguyễn Thị Ngọc Loan Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
40 Nguyễn Thiị Thanh Tuyền 11/12/2016 x Kinh Nguyễn Thanh Hiếu Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
41 Trương Ngọc Tường Vy 14/6/2016 x Kinh Nguyễn Thị Trúc Ly Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
42 Nguyễn Ngọc Như Ý 1/3/2016 X   Kinh  Phan Ngọc Tùng Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
43 Nguyễn Hoàng Duy Ân 23/3/2016   Kinh Nguyễn Văn Ải Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
44 Trương Thanh Bình 2/11/2016   Kinh Nguyễn Thị Hoàng Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
45 Võ Ngọc Minh Châu 3/5/2016 x Kinh Võ Minh Lý Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
46 Võ Ngọc Minh Châu 3/5/2016 x Kinh Võ Văn Nhỏ Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
47 Nguyễn Ngọc Trúc Đào 1/3/2016 x Kinh Nguyễn Văn Trên Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
48 Nguyễn Ngọc Gia Hân 9/12/2016 x Kinh Nguyễn Văn Thiệt Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
49 Phan Minh Hiếu 21/10/2016   Kinh Lưu Thị Đấu Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
50 Phan Nhật Hoàng 14/1/2016   Kinh Phan Chung Chi Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
51 Huỳnh Tấn Huy 13/2/2016   Kinh Huỳnh Văn Trừ Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
52 Phan Trần Hoài Nam 19/6/2016   Kinh Phan Hoài Việt Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
53 Võ Khôi Nguyên 25/11/2016   Kinh Tô Hoàng Việt Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
54 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 11/4/2016 x Kinh Nguyễn Văn Mến Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
55 Phan Trường Phúc 16/2/2016   Kinh Phan Phước Trắng Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
56 Tô Trương Diễm Phương 27/4/2016 x Kinh Tô Trường Giang Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
57 Bùi Trần Như Thảo 18/2/2016 x Kinh Bùi Văn Chính Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
58 Tô Trươờng Thịnh 15/6/2016   Kinh Tô Ngọc Xuyên Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
59 Nguyễn Văn Vĩnh Thuận 7/1/2016   Kinh Nguyễn Văn An Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
60 Nguyễn Văn Vĩnh Thuận 7/1/2016   Kinh Nguyễn Hoàng Kha Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
61 Võ Thị Tư 2/7/2016 x Kinh Võ Cao Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
62 Nguyễn Thanh Nhã Uyên 1/8/2016 x Kinh Nguyễn Văn Mười Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
63 Nguyễn Hồng Ân 20/4/2016 x Kinh Nguyễn Thanh Sơn Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
64 Nguyêễn Thị Tú Anh 23/10/2016 x Kinh Lê Thị Bưng Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
65 Lê Thị Ngọc ánh 7/3/2016 x Kinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
66 Nguyễn Trường Giang 11/2/2016   Kinh Nguyễn Ngọc Nan Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
67 Trương Bế  Bảo Hân 4/9/2016 X Kinh Nguyễn Thị Lang Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
68 Trần Thanh Huy 28/9/2016   Kinh Trần Thị Quí Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
69 Dương Trần Nhật Huy 16/4/2016   Kinh Đặng Thị Cúc Hoa Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
70 Trương Hoàng Thiên Khánh 21/2/2016   Kinh Trương Minh Hoàng Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
71 Nguyễn Nhã Lam 2/2/2016 x Kinh Nguyễn Văn Đức Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
72 Trương Hồng Liên 9/12/2016 x Kinh Trương Văn Nu Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
73 Lê Thị Quỳnh Như 13/2/2016 x Kinh Lê Hoàng Long Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
74 Nguyễn Tấn Phát 26/4/2016   Kinh Nguyễn Hoàng Sơn Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
75 Đặng Minh Quân 4/1/2016   Kinh Đặng Hồng Huyên Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
76 Nguyễn Thị Ngọc Thương 24/4/2016 x Kinh Nguyễn Văn Hai Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
77 Lê Thị Thanh Thủy 5/8/2016 x Kinh Nguyễn Thị Thi Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
78 Nguyễn Thị Thúy Vy 13/2/2016 x Kinh Nguyễn Thanh Bình Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
79 Nguyễn Phan Quỳnh Khánh Vy 7/3/2016 x Kinh Phan Văn Sơn Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
80 Nguyễn Ngọc Quỳnh Khánh Vy 7/03/2016 x Kinh Phan Thị Thu Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
81 Trương Quách Tiểu Vy 30/11/2016 x Kinh Trương Huỳnh Nhật Giang Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
82 Võ Hoàng Ân 23/2/2016   Kinh Võ Hoàng Kha Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
83 Trương Gia Bảo 3/3/2016   Kinh Trương Văn Út Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
84 Trương Thành Biên 8/2/2016   Kinh Trương Thành An Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
85 Trần Thị Ninh Đan 22/10/2016 x Kinh Trần Văn Hào Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
86 Huỳnh Ngọc Diệu 13/4/2016   Kinh Trần Văn Lộc Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
87 Võ Trương Như Dung 29/10/2016 x Kinh Trương Thị Mỹ Dung Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
88 Nguyễn Khánh Duy 24/7/2016   Kinh Nguyễn Ngọc Khanh Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
89 Đặng Thị Ngọc Giàu 6/6/2016 x Kinh Đặng Minh Trí Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
90 Đặng Ngọc Hân 14/5/2016 x Kinh Đặng Trần Minh Luân Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
91 Lê Trung Hạo 31/3/2016   Kinh Nguyễn Thị Phục Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
92 Nguyễn Minh Hiếu 21/1/2016   Kinh Nguyễn Minh Hùng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
93 Trương Nguyễn Ngọc Huỳnh 19/9/2016 x Kinh Trương Văn Ngọt Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
94 Nguyễn Trần Thế Khang 12/1/2016   Kinh Nguyễn Văn Hai Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
95 Võ Ngọc Ngân Khánh 15/4/2016   Kinh Võ Minh Tứng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
96 Trần Kiến Lâm 26/4/2016   Kinh Võ Thị Hồng Hoa Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
97 Võ Huyền My 19/2/2016 x Kinh Trương Thị Tuyết Hường Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
98 Nguyễn Hà Bích Ngọc 22/8/2016 x Kinh Nguyễn Chí Tình Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
99 Trần Nguyễn Kim Ngọc 4/10/2016 x Kinh Nguyễn Văn Đạt Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
100 Trần Huỳnh Thành Nhân 5/8/2016   Kinh Trần Văn Lê Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
101 Nguyễn Thị Hồng Nhung 3/2/2016 x Kinh Trần Thị Thu Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
102 Huỳnh Tấn Phú 5/10/2016   Kinh Huỳnh Tấn Kha Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
103 Phạm Trọng Phước 21/5/2016   Kinh Phạm Văn Mến Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
104 Võ Thanh Tân 2/4/2016   Kinh Võ Văn Nhạn Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
105 Lê Quốc Thắng 16/8/2016   Kinh Lê Văn Cao Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
106 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/3/2016 x Kinh Nguyễn Văn Thanh Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
107 Nguyễn Cao Triệt 20/11/2016   Kinh Nguyễn Văn Hùng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
108 Nguyễn Tấn Vinh 23/3/2016   Kinh Nguyễn Tấn Danh Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
109 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 23/12/2016   Kinh Nguyễn Văn Chương Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
110 Võ Thị Ngọc Anh 18/7/2016   Kinh Võ Hoàng Tâm Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
111 Võ Nguyễn Gia Bảo 19/10/2016   Kinh Võ Thành Thắng Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
112 Nguyễn Thanh Duy 26/2/2016   Kinh Nguyễn Văn Lễ Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
113 Võ Bích Hân 20/5/2016   Kinh Tô Thị Bích Vân Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
114 Nguyễn Ngọc Diệu Hân 6/2/2016 x Kinh Nguyễn Ngọc Lành Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
115 Mai Tuyết Hoa 14/4/2016 x Kinh Võ Thị Diễm Kiều Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
116 Nguyễn Khánh Huy 20/3/2016   Kinh Nguyễn Thị Ngò Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
117 Phạm Nguyễn Quỳnh Kha 5/5/2016 x Kinh Phạm Văn Toàn Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
118 Nguyễn Minh Khải 8/4/2016   Kinh Nguyễn Minh Đông Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
119 Nguyễn Minh Khương 9/1/2016   Kinh Nguyễn Thị Kim Phụng Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
120 Trần Thiên Kim 2/7/2016   Kinh Trần Bình Trọng Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
121 Đỗ Chí Lâm 12/4/2016   Kinh Nguyễn Thị Quỳnh Như Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
122 Nguyễn Hoàng Minh 16/4/2016   Kinh Phạm Thị Ngọc Nhãn Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
123 Nguyễn Thị Diễm My 9/4/2016 x Kinh Nguyễn Phước Khánh Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
124 Huỳnh Thị Thu Nga 11/4/2016 x Kinh Huỳnh Minh Thành Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
125 Nguyễn Hạo Nhiên 22/7/2016   Kinh Nguyễn Văn Dư Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
126 Trần Mạnh Quân 7/6/2016   Kinh Trần Văn Phong Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
127 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 24/2/2016 x Kinh Nguyễn Minh Hải Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
128 Bùi Đức Minh Tuấn 29/4/2016   Kinh Lê Thị Thóc Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
129 Nguyễn Tường Vy 1/8/2016 x Kinh Nguyễn  Thị Mỹ Khánh Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
130 Phạm Thị Ngọc Yến 9/11/2016 x Kinh Phạm Văn Sơn Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
 
1 Nguyễn  Quỳnh Anh 10/6/2015 x Kinh Nguyễn Ngọc Trân Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
2 Trần Trí Anh 20/10/2015   Kinh Trần Quang Trị Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
3 Lê Thạch Bảo Anh 28/10/2015 x Kinh Lê Thị Nương Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
4 Hồ Quốc Bảo 19/3/2015   Kinh Hồ  Quốc Vũ Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
5 Võ  Gia Bảo 27/2/2015   Kinh Võ Hoàng Tuấn Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
6 Trương Nguyễn Thành Đạt 2/11/2015   kinh Nguyễn Thị Thu Hà Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
7 Nguyễn    Thái Dương 25/3/2015   Kinh Nguyễn Văn Thanh Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
8 Đặng Gia Hân 3/1/2015 x Kinh Đặng Ngọc Thành Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
9 Nguyễn  Phước Hậu 21/12/2015   Knh Nguyễn Ngọc Trung Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
10 Đặng Quốc Hưng 7/7/2015   Kinh Đặng Văn Đa Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
11 Nguyễn Gia Huy 3/10/2015   Kinh Nguyễn Hoàng Vũ Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
12 Nguyễn Minh Kha 22/11/2015   Kinh Nguyễn Minh Luân Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
13 Đặng  Nguyên Khánh 24/5/2015   Kinh Trần Ngọc Anh Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
14 Trần  An Khánh 14/7/2015   Kinh Trần Minh Châu Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
15 Nguyễn Võ  Ngọc Mai 1/10/2015 x Kinh Võ Thị  Mỹ Hằng Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
16 Võ Nguyễn ngọc Kim Ngân 9/3/2015 x Kinh Nguyễn Thị Bích Thoa Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
17 Trần  Thị  Thu Ngân 7/7/2015 x Kinh Trần Minh Hùng Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
18 Tô  Nguyễn Nguyễn 14/7/2015   Kinh Nguyễn Thị Tý Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
19 Nguyễn Thiện Nhân 25/3/2015   Kinh Phạm Minh Thiện Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
20 Bùi Ngọc Yến Nhi 03/09/2015 x   Bùi Văn Xổ Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
21 Bùi Ngọc  Yến Nhi 3/9/2015 x Kinh Trần Thị Bé Bảy Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
22 Huỳnh  Tấn Phát 15/12/2015   Kinh Trần Văn Tơ Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
23 Trương Đỗ Ánh Phương 6/11/2015   Kinh Đỗ Thị Hồng Phát Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
24 Nguyễn Gia Quyền 27/10/2015   Kinh Nguyễn Đức Khánh Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
25 Nguyễn Thị  Anh Thảo 25/2/2015 x Kinh Nguyễn Văn Thường Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
26 Ngô Phước Thịnh 7/3/2015   Kinh Võ Thị A Sao Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
27 Nguyễn Phước Thịnh 1/2/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Thanh Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
28 Nguyễn Minh Tiến 11/12/2015   Kinh Nguyễn Phú Cường Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
29 Trần Thanh Toàn 15/3/2015   Kinh Trần Văn Bảy Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
30 Nguyễn  Minh Trí 1/6/2015   Kinh Ngô Thị Tuyết Mai Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
31 Phaạm Ngọc Quỳnh Trinh 21/1/2015 x Kinh Đỗ Thanh Tùng Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
32 Nguyễn Thị  Ngọc Trinh 13/12/2015 x kinh Ngô Minh Tuấn Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
33 Nguyễn Hoàng Việt 20/10/2015   Kinh Nguyễn Văn Giang Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
34 Trần Quốc Vinh 13/6/2015   Kinh Trần Quốc Long Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
35 Nguyễn Hoàng Phương Vy 23/12/2015 x Kinh Nguyễn Hoàng Phương Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
36 Tô  Hoài An 17/8/2015   Kinh Nguyễn Phước Trí Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
37 Sa Trần Thảo Anh 12/10/2015 x Kinh Trần Thị Thanh Thảo Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
38 Huỳnh Trí Anh 2/7/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Thơm Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
39 Nguyễn Ngọc Linh Đan 12/7/2015 x Kinh Nguyễn Thị Bé Thùy Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
40 Đặng Nam Hoàng 15/5/2015   Kinh Đặng Văn Sơn Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
41 Trần Thị Diễm Hồng 13/12/2015 X Kinh Trần Văn Ba Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
42 Võ Thị Triệu Minh 3/8/2015 X Kinh Võ Văn Tám Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
43 Nguyễn Văn Thành Tài 4/5/2015   Kinh Nguyễn Thị A Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
44 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 6/7/2015 X Kinh Nguyễn Văn Hoàng Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
45 Nguyễn Minh Trường 23/12/2015   Kinh Nguyễn Minh Vũ Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
46 Trần Kim Tuyến 26/2/2015 X Kinh Trần Quang Cường Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
47 Phạm Nguyễn Tường Vy 22/11/2015 X Kinh Nguyễn Hữu Nhơn Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
48 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 5/1/2015 x Kinh Trần Chí Hậu Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
49 Nguyễn Thị Ngọc Biết 26/4/2015 x Kinh Võ Minh Lý Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
50 Nguyễn Ngọc Minh Châu 2/5/2015 x Kinh Nguyễn Văn Giang Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
51 Phạm Nhựt Huy 1/5/2015   Kinh Phạm Thị Gái Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
52 Đặng Tuấn Khanh 27/11/2015   Kinh Đặng Văn Dũng Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
53 Trần Nguyên Khánh 2/7/2015   Kinh Trần Minh Đức Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
54 Ngô Minh Khôi 21/7/2015   Kinh Ngô Minh Hiền Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
55 Huỳnh  Nguyễn Đăng Khôi 24/1/2015   Kinh Nguyễn Văn Diễn Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
56 Lê  Nguyễn Đăng Khôi 21/1/2015   Kinh Nguyễn Tấn Tài Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
57 Phạm Gia  Thiên Kiều 30/10/2015 x Kinh Hồ Minh Phụng Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
58 Võ  Trần Bội Ngọc 2/4/2015 x Kinh Trần Văn Hưng Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
59 Võ   Khôi Nguyên 1/5/2015   Kinh Nguyễn Thị Yến Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
60 Bùi   Đặng Ngọc Như 2/10/2015 x Kinh Nguyễn Thị Hiếu Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
61 Nguyễn Lê Tấn Phát 28/2/2015   Kinh Nguyễn Tấn Tài Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
62 Tô Trọng Quý 28/12/2015     Tô Thanh Phong Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
63 Huỳnh Ngọc Nhã Quyên 27/8/2015 x   Tô Hoàng Việt Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
64 Phạm  Chí Tâm 17/7/2015   Kinh Phạm Văn Dài Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
65 Nguyễn  Tấn Thành 21/6/2015   Kinh Nguyễn Văn Nha Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
66 Nguyễn Ngọc  Phương Thảo 6/9/2015 x Kinh Nguyễn Kim Quyên Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
67 Nguyễn Phúc Thiện 12/9/2015   Kinh Nguyễn Bồng Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
68 Nguyễn  Huỳnh Quốc Thịnh 17/7/2015   Kinh Nguyễn Văn Lý Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
69 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 11/4/2015 x   Bùi Thị Kim Nhung Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
70 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 17/5/2015 x Kinh Võ Thị Thúy Hồng Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
71 Võ   Thị  Bảo Trân 12/1/2015 x Kinh Võ Cao Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
72 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/3/2015 x Kinh Nguyễn Khắc Bình Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
73 Nguyễn Ngọc Như Ý 10/11/2015 x   Nguyễn Hoàng Trinh Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
74 Dương Bảo An 14/8/2015   Kinh Dương Chí Trực Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
75 Võ Hoàng Gia Bảo 21/7/2015   Kinh Võ Văn Tây Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
76 Tô Hoàng Chính 28/10/2015   Kinh Tô Hoàng Thị Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
77 Nguyễn Hồ Trung Hiếu 25/4/2015   Kinh Nguyễn Thanh Hiền Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
78 Võ Hà Lâm 16/10/2015   Kinh Đoàn Thị Dung Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
79 Phạm Nguyễn Thành Lộc 17/11/2015   Kinh Huỳnh Thị Út Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
80 Nguyễn Thị Thanh Ngân 4/1/2015 x Kinh Đỗ Thị Nguyệt Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
81 Võ Phương Nghi 30/8/2015 X Kinh Nguyên Cao Tăng Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
82 Lê Hiếu Nghĩa 25/5/2015   Kinh Dương Văn Dư Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
83 Phạm Anh Nguyễn 26/7/2015 x Kinh Phạm Thanh Mộng Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
84 Lê Thị Tuyết Nhi 30/6/2015 X Kinh Lê Văn Mến Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
85 Bùi Thị Yến Nhi 27/8/2015 x Kinh Bùi Minh Chiến Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
86 Nguyễn Tấn Phát 28/8/2015   Kinh Nguyễn Minh Đức Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
87 Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc 1/7/2015   Kinh Nguyễn Văn Bảnh Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
88 Võ Hữu Tài 6/5/2015   Kinh Võ Công Luận Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
89 Nguyễn Minh Thiện 7/3/2015   Kinh Nguyễn Minh Phước Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
90 Huỳnh Bảo Trân 10/01/2015 x Kinh Huỳnh Chí Tâm Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
91 Võ Ngọc Vân Trang 17/11/2015 X Kinh Lê Thị Diễm Lan Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
92 Trương Thị Bích Tuyền 24/4/2015 x Kinh Trương Văn Giang Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
93 Hồ Yến Vy 6/3/2015 x Kinh Phạm Văn Chắng Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
94 Võ Thị Ngọc Yến 15/3/2015 X Kinh Võ Minh Hoàng Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
95 Ngô Trương Quỳnh Anh 31/10/2015 x Kinh Trương Văn Lẽ Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
96 Võ  Ngọc Băng Băng 20/9/2015 X Kinh Võ Văn Vãng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
97 Nguyễn Nhật Cường 12/7/2015   Kinh Nguyễn Văn Ảnh Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
98 Huỳnh Hải Đăng 16/2/2015   Kinh Huỳnh Hữu Quân Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
99 Trần Minh Đạt 7/9/2015   Kinh Trần Quốc Thắng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
100 Lý Ngọc Minh Đạt 7/1/2015   Kinh Lý Ngọc Bổn Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
101 Nguyễn Trần Kiều Khanh 19/2/2015 x Kinh Trần Văn Cường Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
102 Lê Tuấn Kiệt 9/9/2015   Kinh Lê Văn Mừng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
103 Nguyễn Lâm Thiên Kim 27/6/2015 X Kinh Lâm Văn Tư Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
104 Phạm Hà Phương Mai 14/8/2015 X Kinh Phạm Văn Ton Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
105 Trương Quốc Minh 22/10/2015   Kinh Trương Văn Bạc Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
106 Võ Phạm Huyền My 22/11/2015 x   Võ Văn Nhỏ Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
107 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 10/2/2015 X Kinh Huỳnh Thị Tuội Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
108 Lê Thị Như Ngọc 20/1/2015 x Kinh Đặng Thị Diềm Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
109 Đặng Hoàng Minh Nhựt 1/10/2015     Nguyễn Thị Bê Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
110 Nguyễn Hoà Thiên Phúc 21/4/2015 x Kinh Trần Thị Kim Tuyến Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
111 Trương Minh Thiện 18/10/2015   Kinh Trương Thanh Hùng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
112 Trần Phát Thịnh 27/11/2015   Kinh Đỗ Thị Phương Yến Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
113 Tô Minh Thư 17/7/2015 X Kinh Nguyễn Thị Thanh Thúy Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
114 Đỗ Ngọc Anh Thư 3/10/2015 X Kinh Đỗ Quốc Tòan Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
115 Nguyễn Tấn Tiến 01/12/2015 x Kinh Trần  Hữu Việt Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
116 Huỳnh Khánh Toàn 27/10/2015   Kinh Trần Thị Tuyết Nương Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
117 Lê Minh Triết 18/6/2015   Kinh Lê Văn Bay Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
118 Nguyễn Minh Trung 11/10/2015   Kinh Trần   Thị Kim Yến Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
119 Tô Võ Thanh Tùng 4/7/2015   Kinh Tô Văn Luận Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
120 Nguyễn Huỳnh Ngọc Vân 19/3/2015 x Kinh Nguyễn Văn Còn Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
121 Phan Khắc Việt 4/11/2015   Kinh Phan Văn Tám Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
122 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 20/5/2015 x Kinh Nguyễn Ngọc Phừng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
123 Dương  Ngọc Tường Vy 31/3/2015 x Kinh Dương Văn Kiệm Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
124 Trần Võ  Như Yến 15/9/2015 X Kinh Trần Hoàng Dũng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
125 Nguyễn Phương An 29/01/2015 x Kinh Đỗ Thị Ngọc Lợi Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
126 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 18/7/2015     Trần Thị Phia Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
127 Lê  Gia Bảo 26/6/2015   Kinh Lê Thị Hồng Đào Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
128 Nguyễn  Bảo Châu 22/10/2015 x Kinh Nguyễn Văn Bé Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
129 Nguyễn Thành Danh 27/11/2015   Kinh Phạm Thị Mộng Dung Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
130 Nguyễn  Bảo Định 22/10/2015   Kinh Nguyễn Văn Bé Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
131 Nguyễn Thị Ánh Dương 2/11/2015 x Kinh Nguyễn Văn Lớn Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
132 Lê Phước Duy 27/11/2015   Kinh Lê Phước Việt Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
133 Nguyễn Ngọc Hải 15/11/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Lâm Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
134 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 4/08/2015 x Kinh Nguyễn Ngọc Nhung Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
135 Trần Thị Kim Hoa 28/8/2015 x Kinh Trần Hữu Hạnh Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
136 Nguyễn Thị Ngọc Hương 2/9/2015   Kinh Nguyễn Văn Sang Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
137 Trần Anh Huy 27/6/2015   Kinh Nguyễn Thị Thanh Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
138 Nguyễn Hoàng Khải 27/9/2015   Kinh Nguyễn Minh Vương Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
139 Nguyễn Hải Nam 30/9/2015   Kinh Nguyễn Minh Tú Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
140 Huỳnh Thị Tuyết Ngân 16/1/2015 x Kinh Huỳnh Ngọc Thanh Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
141 Võ Nguyễn Ngọc Kim Ngân 09/03/2015 x Kinh Võ Minh Thành Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
142 Nguyễn Bảo Ngọc 23/11/2015 x Kinh Nguyễn Văn Du Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
143 Võ Hoàng Tấn Phát 5/10/2015   Kinh Võ Hoàng Giang Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
144 Nguyễn Ngọc Phú 14/11/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Nam Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
145 Nguyễn Nhã Phương 24/07/2015 x Kinh Nguyễn Tấn Nhựt Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
146 Nguyễn Ngọc Quí 14/11/2015   Kinh Nguyễn Văn Năm Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
147 Tô Trọng Quý 28/12/2015   Kinh Lê Thị Ngọc Thể Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
148 Lê Nguyễn Anh Thi 23/11/2015 X Kinh Nguyễn Ngọc Đen Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
149 Nguyễn Thị Bảo Thư 17/2/2015 x Kinh Đặng Thị Kim Sa Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
150 Nguyễn Minh Trí 16/2/2015   Kinh Nguyễn Văn Thi Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
151 Nguyễn Nhật Trường 2/3/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Đào Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
152 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 24/2/2015 x Kinh Nguyễn Văn Tuấn Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
153 Nguyễn Lê Khánh Uyên 7/6/2015 X Kinh Nguyễn Hoàng Bá Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
154 Võ Hoàng Thanh Vân 2/3/2015 x Kinh Võ Minh Hoàng Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
155 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 16/3/2015 x Kinh Huỳnh Văn Thương Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
1 Nguyễn  Quỳnh Anh 10/6/2015 x Kinh Nguyễn Ngọc Trân Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
2 Trần Trí Anh 20/10/2015   Kinh Trần Quang Trị Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
3 Lê Thạch Bảo Anh 28/10/2015 x Kinh Lê Thị Nương Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
4 Hồ Quốc Bảo 19/3/2015   Kinh Hồ  Quốc Vũ Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
5 Võ  Gia Bảo 27/2/2015   Kinh Võ Hoàng Tuấn Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
6 Trương Nguyễn Thành Đạt 2/11/2015   kinh Nguyễn Thị Thu Hà Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
7 Nguyễn    Thái Dương 25/3/2015   Kinh Nguyễn Văn Thanh Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
8 Đặng Gia Hân 3/1/2015 x Kinh Đặng Ngọc Thành Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
9 Nguyễn  Phước Hậu 21/12/2015   Knh Nguyễn Ngọc Trung Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
10 Đặng Quốc Hưng 7/7/2015   Kinh Đặng Văn Đa Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
11 Nguyễn Gia Huy 3/10/2015   Kinh Nguyễn Hoàng Vũ Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
12 Nguyễn Minh Kha 22/11/2015   Kinh Nguyễn Minh Luân Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
13 Đặng  Nguyên Khánh 24/5/2015   Kinh Trần Ngọc Anh Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
14 Trần  An Khánh 14/7/2015   Kinh Trần Minh Châu Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
15 Nguyễn Võ  Ngọc Mai 1/10/2015 x Kinh Võ Thị  Mỹ Hằng Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
16 Võ Nguyễn ngọc Kim Ngân 9/3/2015 x Kinh Nguyễn Thị Bích Thoa Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
17 Trần  Thị  Thu Ngân 7/7/2015 x Kinh Trần Minh Hùng Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
18 Tô  Nguyễn Nguyễn 14/7/2015   Kinh Nguyễn Thị Tý Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
19 Nguyễn Thiện Nhân 25/3/2015   Kinh Phạm Minh Thiện Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
20 Bùi Ngọc Yến Nhi 03/09/2015 x   Bùi Văn Xổ Ấp Tây Địa Bàn 2, Xã Đông Thạnh
21 Bùi Ngọc  Yến Nhi 3/9/2015 x Kinh Trần Thị Bé Bảy Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
22 Huỳnh  Tấn Phát 15/12/2015   Kinh Trần Văn Tơ Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
23 Trương Đỗ Ánh Phương 6/11/2015   Kinh Đỗ Thị Hồng Phát Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
24 Nguyễn Gia Quyền 27/10/2015   Kinh Nguyễn Đức Khánh Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
25 Nguyễn Thị  Anh Thảo 25/2/2015 x Kinh Nguyễn Văn Thường Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
26 Ngô Phước Thịnh 7/3/2015   Kinh Võ Thị A Sao Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
27 Nguyễn Phước Thịnh 1/2/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Thanh Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
28 Nguyễn Minh Tiến 11/12/2015   Kinh Nguyễn Phú Cường Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
29 Trần Thanh Toàn 15/3/2015   Kinh Trần Văn Bảy Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
30 Nguyễn  Minh Trí 1/6/2015   Kinh Ngô Thị Tuyết Mai Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
31 Phaạm Ngọc Quỳnh Trinh 21/1/2015 x Kinh Đỗ Thanh Tùng Ấp Tây Địa Bàn 4, Xã Đông Thạnh
32 Nguyễn Thị  Ngọc Trinh 13/12/2015 x kinh Ngô Minh Tuấn Ấp Tây Địa Bàn 5, Xã Đông Thạnh
33 Nguyễn Hoàng Việt 20/10/2015   Kinh Nguyễn Văn Giang Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
34 Trần Quốc Vinh 13/6/2015   Kinh Trần Quốc Long Ấp Tây Địa Bàn 3, Xã Đông Thạnh
35 Nguyễn Hoàng Phương Vy 23/12/2015 x Kinh Nguyễn Hoàng Phương Ấp Tây Địa Bàn 1, Xã Đông Thạnh
36 Tô  Hoài An 17/8/2015   Kinh Nguyễn Phước Trí Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
37 Sa Trần Thảo Anh 12/10/2015 x Kinh Trần Thị Thanh Thảo Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
38 Huỳnh Trí Anh 2/7/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Thơm Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
39 Nguyễn Ngọc Linh Đan 12/7/2015 x Kinh Nguyễn Thị Bé Thùy Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
40 Đặng Nam Hoàng 15/5/2015   Kinh Đặng Văn Sơn Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
41 Trần Thị Diễm Hồng 13/12/2015 X Kinh Trần Văn Ba Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
42 Võ Thị Triệu Minh 3/8/2015 X Kinh Võ Văn Tám Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
43 Nguyễn Văn Thành Tài 4/5/2015   Kinh Nguyễn Thị A Ấp Bắc Địa Bàn 6, Xã Đông Thạnh
44 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 6/7/2015 X Kinh Nguyễn Văn Hoàng Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
45 Nguyễn Minh Trường 23/12/2015   Kinh Nguyễn Minh Vũ Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
46 Trần Kim Tuyến 26/2/2015 X Kinh Trần Quang Cường Ấp Bắc Địa Bàn 7, Xã Đông Thạnh
47 Phạm Nguyễn Tường Vy 22/11/2015 X Kinh Nguyễn Hữu Nhơn Ấp Bắc Địa Bàn 8, Xã Đông Thạnh
48 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 5/1/2015 x Kinh Trần Chí Hậu Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
49 Nguyễn Thị Ngọc Biết 26/4/2015 x Kinh Võ Minh Lý Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
50 Nguyễn Ngọc Minh Châu 2/5/2015 x Kinh Nguyễn Văn Giang Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
51 Phạm Nhựt Huy 1/5/2015   Kinh Phạm Thị Gái Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
52 Đặng Tuấn Khanh 27/11/2015   Kinh Đặng Văn Dũng Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
53 Trần Nguyên Khánh 2/7/2015   Kinh Trần Minh Đức Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
54 Ngô Minh Khôi 21/7/2015   Kinh Ngô Minh Hiền Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
55 Huỳnh  Nguyễn Đăng Khôi 24/1/2015   Kinh Nguyễn Văn Diễn Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
56 Lê  Nguyễn Đăng Khôi 21/1/2015   Kinh Nguyễn Tấn Tài Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
57 Phạm Gia  Thiên Kiều 30/10/2015 x Kinh Hồ Minh Phụng Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
58 Võ  Trần Bội Ngọc 2/4/2015 x Kinh Trần Văn Hưng Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
59 Võ   Khôi Nguyên 1/5/2015   Kinh Nguyễn Thị Yến Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
60 Bùi   Đặng Ngọc Như 2/10/2015 x Kinh Nguyễn Thị Hiếu Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
61 Nguyễn Lê Tấn Phát 28/2/2015   Kinh Nguyễn Tấn Tài Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
62 Tô Trọng Quý 28/12/2015     Tô Thanh Phong Ấp Trung Địa Bàn 11, Xã Đông Thạnh
63 Huỳnh Ngọc Nhã Quyên 27/8/2015 x   Tô Hoàng Việt Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
64 Phạm  Chí Tâm 17/7/2015   Kinh Phạm Văn Dài Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
65 Nguyễn  Tấn Thành 21/6/2015   Kinh Nguyễn Văn Nha Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
66 Nguyễn Ngọc  Phương Thảo 6/9/2015 x Kinh Nguyễn Kim Quyên Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
67 Nguyễn Phúc Thiện 12/9/2015   Kinh Nguyễn Bồng Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
68 Nguyễn  Huỳnh Quốc Thịnh 17/7/2015   Kinh Nguyễn Văn Lý Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
69 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 11/4/2015 x   Bùi Thị Kim Nhung Ấp Trung Địa Bàn 10, Xã Đông Thạnh
70 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 17/5/2015 x Kinh Võ Thị Thúy Hồng Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
71 Võ   Thị  Bảo Trân 12/1/2015 x Kinh Võ Cao Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
72 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/3/2015 x Kinh Nguyễn Khắc Bình Ấp Trung Địa Bàn 12, Xã Đông Thạnh
73 Nguyễn Ngọc Như Ý 10/11/2015 x   Nguyễn Hoàng Trinh Ấp Trung Địa Bàn 9, Xã Đông Thạnh
74 Dương Bảo An 14/8/2015   Kinh Dương Chí Trực Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
75 Võ Hoàng Gia Bảo 21/7/2015   Kinh Võ Văn Tây Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
76 Tô Hoàng Chính 28/10/2015   Kinh Tô Hoàng Thị Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
77 Nguyễn Hồ Trung Hiếu 25/4/2015   Kinh Nguyễn Thanh Hiền Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
78 Võ Hà Lâm 16/10/2015   Kinh Đoàn Thị Dung Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
79 Phạm Nguyễn Thành Lộc 17/11/2015   Kinh Huỳnh Thị Út Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
80 Nguyễn Thị Thanh Ngân 4/1/2015 x Kinh Đỗ Thị Nguyệt Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
81 Võ Phương Nghi 30/8/2015 X Kinh Nguyên Cao Tăng Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
82 Lê Hiếu Nghĩa 25/5/2015   Kinh Dương Văn Dư Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
83 Phạm Anh Nguyễn 26/7/2015 x Kinh Phạm Thanh Mộng Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
84 Lê Thị Tuyết Nhi 30/6/2015 X Kinh Lê Văn Mến Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
85 Bùi Thị Yến Nhi 27/8/2015 x Kinh Bùi Minh Chiến Ấp Nam Địa Bàn 15, Xã Đông Thạnh
86 Nguyễn Tấn Phát 28/8/2015   Kinh Nguyễn Minh Đức Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
87 Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc 1/7/2015   Kinh Nguyễn Văn Bảnh Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
88 Võ Hữu Tài 6/5/2015   Kinh Võ Công Luận Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
89 Nguyễn Minh Thiện 7/3/2015   Kinh Nguyễn Minh Phước Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
90 Huỳnh Bảo Trân 10/01/2015 x Kinh Huỳnh Chí Tâm Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
91 Võ Ngọc Vân Trang 17/11/2015 X Kinh Lê Thị Diễm Lan Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
92 Trương Thị Bích Tuyền 24/4/2015 x Kinh Trương Văn Giang Ấp Nam Địa Bàn 14, Xã Đông Thạnh
93 Hồ Yến Vy 6/3/2015 x Kinh Phạm Văn Chắng Ấp Nam Địa Bàn 13, Xã Đông Thạnh
94 Võ Thị Ngọc Yến 15/3/2015 X Kinh Võ Minh Hoàng Ấp Nam Địa Bàn 16, Xã Đông Thạnh
95 Ngô Trương Quỳnh Anh 31/10/2015 x Kinh Trương Văn Lẽ Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
96 Võ  Ngọc Băng Băng 20/9/2015 X Kinh Võ Văn Vãng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
97 Nguyễn Nhật Cường 12/7/2015   Kinh Nguyễn Văn Ảnh Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
98 Huỳnh Hải Đăng 16/2/2015   Kinh Huỳnh Hữu Quân Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
99 Trần Minh Đạt 7/9/2015   Kinh Trần Quốc Thắng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
100 Lý Ngọc Minh Đạt 7/1/2015   Kinh Lý Ngọc Bổn Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
101 Nguyễn Trần Kiều Khanh 19/2/2015 x Kinh Trần Văn Cường Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
102 Lê Tuấn Kiệt 9/9/2015   Kinh Lê Văn Mừng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
103 Nguyễn Lâm Thiên Kim 27/6/2015 X Kinh Lâm Văn Tư Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
104 Phạm Hà Phương Mai 14/8/2015 X Kinh Phạm Văn Ton Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
105 Trương Quốc Minh 22/10/2015   Kinh Trương Văn Bạc Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
106 Võ Phạm Huyền My 22/11/2015 x   Võ Văn Nhỏ Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
107 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 10/2/2015 X Kinh Huỳnh Thị Tuội Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
108 Lê Thị Như Ngọc 20/1/2015 x Kinh Đặng Thị Diềm Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
109 Đặng Hoàng Minh Nhựt 1/10/2015     Nguyễn Thị Bê Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
110 Nguyễn Hoà Thiên Phúc 21/4/2015 x Kinh Trần Thị Kim Tuyến Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
111 Trương Minh Thiện 18/10/2015   Kinh Trương Thanh Hùng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
112 Trần Phát Thịnh 27/11/2015   Kinh Đỗ Thị Phương Yến Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
113 Tô Minh Thư 17/7/2015 X Kinh Nguyễn Thị Thanh Thúy Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 18, Xã Đông Thạnh
114 Đỗ Ngọc Anh Thư 3/10/2015 X Kinh Đỗ Quốc Tòan Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
115 Nguyễn Tấn Tiến 01/12/2015 x Kinh Trần  Hữu Việt Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
116 Huỳnh Khánh Toàn 27/10/2015   Kinh Trần Thị Tuyết Nương Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
117 Lê Minh Triết 18/6/2015   Kinh Lê Văn Bay Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
118 Nguyễn Minh Trung 11/10/2015   Kinh Trần   Thị Kim Yến Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
119 Tô Võ Thanh Tùng 4/7/2015   Kinh Tô Văn Luận Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 17, Xã Đông Thạnh
120 Nguyễn Huỳnh Ngọc Vân 19/3/2015 x Kinh Nguyễn Văn Còn Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
121 Phan Khắc Việt 4/11/2015   Kinh Phan Văn Tám Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
122 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 20/5/2015 x Kinh Nguyễn Ngọc Phừng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
123 Dương  Ngọc Tường Vy 31/3/2015 x Kinh Dương Văn Kiệm Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 20, Xã Đông Thạnh
124 Trần Võ  Như Yến 15/9/2015 X Kinh Trần Hoàng Dũng Ấp Tân Quang 1 Địa Bàn 19, Xã Đông Thạnh
125 Nguyễn Phương An 29/01/2015 x Kinh Đỗ Thị Ngọc Lợi Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
126 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 18/7/2015     Trần Thị Phia Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
127 Lê  Gia Bảo 26/6/2015   Kinh Lê Thị Hồng Đào Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
128 Nguyễn  Bảo Châu 22/10/2015 x Kinh Nguyễn Văn Bé Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
129 Nguyễn Thành Danh 27/11/2015   Kinh Phạm Thị Mộng Dung Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
130 Nguyễn  Bảo Định 22/10/2015   Kinh Nguyễn Văn Bé Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
131 Nguyễn Thị Ánh Dương 2/11/2015 x Kinh Nguyễn Văn Lớn Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
132 Lê Phước Duy 27/11/2015   Kinh Lê Phước Việt Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
133 Nguyễn Ngọc Hải 15/11/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Lâm Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
134 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 4/08/2015 x Kinh Nguyễn Ngọc Nhung Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
135 Trần Thị Kim Hoa 28/8/2015 x Kinh Trần Hữu Hạnh Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
136 Nguyễn Thị Ngọc Hương 2/9/2015   Kinh Nguyễn Văn Sang Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
137 Trần Anh Huy 27/6/2015   Kinh Nguyễn Thị Thanh Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
138 Nguyễn Hoàng Khải 27/9/2015   Kinh Nguyễn Minh Vương Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
139 Nguyễn Hải Nam 30/9/2015   Kinh Nguyễn Minh Tú Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
140 Huỳnh Thị Tuyết Ngân 16/1/2015 x Kinh Huỳnh Ngọc Thanh Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
141 Võ Nguyễn Ngọc Kim Ngân 09/03/2015 x Kinh Võ Minh Thành Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 24, Xã Đông Thạnh
142 Nguyễn Bảo Ngọc 23/11/2015 x Kinh Nguyễn Văn Du Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
143 Võ Hoàng Tấn Phát 5/10/2015   Kinh Võ Hoàng Giang Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
144 Nguyễn Ngọc Phú 14/11/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Nam Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
145 Nguyễn Nhã Phương 24/07/2015 x Kinh Nguyễn Tấn Nhựt Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
146 Nguyễn Ngọc Quí 14/11/2015   Kinh Nguyễn Văn Năm Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
147 Tô Trọng Quý 28/12/2015   Kinh Lê Thị Ngọc Thể Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
148 Lê Nguyễn Anh Thi 23/11/2015 X Kinh Nguyễn Ngọc Đen Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
149 Nguyễn Thị Bảo Thư 17/2/2015 x Kinh Đặng Thị Kim Sa Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh
150 Nguyễn Minh Trí 16/2/2015   Kinh Nguyễn Văn Thi Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
151 Nguyễn Nhật Trường 2/3/2015   Kinh Nguyễn Ngọc Đào Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
152 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 24/2/2015 x Kinh Nguyễn Văn Tuấn Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 22, Xã Đông Thạnh
153 Nguyễn Lê Khánh Uyên 7/6/2015 X Kinh Nguyễn Hoàng Bá Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 21, Xã Đông Thạnh
154 Võ Hoàng Thanh Vân 2/3/2015 x Kinh Võ Minh Hoàng Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 23, Xã Đông Thạnh
155 Huỳnh Ngọc Thảo Vy 16/3/2015 x Kinh Huỳnh Văn Thương Ấp Tân Quang 2 Địa Bàn 25, Xã Đông Thạnh